world Car Day วันแมวโลก

world Car Day วันแมวโลก

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม ในทุกๆปี เป็นวัน แมวโลก หรือ world Car Day โดยทางกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์นั้น ได้มีการกำหนดขึ้นเมื่อปี 2002 เพื่อที่จะกระตุ้นความตระหนักความรู้เกี่ยวกับเจ้าแมวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว ในบางประเทศนั้นก็ได้เรียกว่า วันแมวสากล หรือ International Cat Day ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆ ทั้งนี้นี้ ที่ประเทศรัสเซียก็ยังมีวันแมวแห่งชาติ หรือ National Cat Day แต่เป็นวันที่ 1 มีนาคม ส่วนทางสหรัฐมีทั้งวันแมวสากลและวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกๆปี ถึงวันแมวจะแตกต่างกันออกไป แต่เรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะตรงกับวันไหนก็คือ การที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาที่แมวของทาสๆทั้งหลายต้องพบเจอ สัญญาณของแมว ที่ได้บอกรักเจ้าของ ดังนี้ เครดิต : https://www.ejan.co, Getty Images

world Car Day วันแมวโลก Read More »